Klachtenprocedure Dies Nox

De medewerkers van Dies Nox en de betrokken docenten doen hun uiterste best om de (na-)scholingen naar ieders wens te laten verlopen. Zij staan altijd open voor feedback, suggesties en/of opmerkingen. Mocht je toch een klacht willen indienen over de inhoud of de gang van zaken tijdens een nascholing of over de manier van handelen van een van onze medewerkers, dan lees je hieronder hoe je je klacht kenbaar kunt maken en hoe je klacht behandeld wordt.

 

Definities

Instelling: Stichting Dies Nox
Indiener: deelnemer aan (na-)scholing georganiseerd door de instelling
Klacht: klachten over inhoudelijke, organisatorische, relationele of financiële aspecten van de cursus, geconstateerde afwijkingen m.b.t. de cursusinformatie of problemen met een docent
Docent: de door de instelling aangewezen begeleider van de cursus Klachtenbehandelaar: Medewerker Opleiding & Ontwikkeling, Dies Nox. Mocht de klacht niet naar tevredenheid worden opgelost, dan bestaat de mogelijkheid in beroep te gaan bij een onafhankelijke derde, mevrouw Jacqueline Markhorst.


Doel van de procedure

Het op zorgvuldige, vertrouwelijke en effectieve wijze registreren en afhandelen van klachten, het wegnemen van de oorzaken en het nemen van adequate maatregelen om herhaling te voorkomen. Kortom, het bevorderen van de kwaliteit van de nascholingen en de nascholingsorganisatie.

 

Ontvangst en registratie klacht

Een klacht dient schriftelijk (per post of e-mail) ingediend te worden bij de instelling:
Dies Nox
Afdeling Opleiding
Bredaseweg 169
4872 LA ETTEN LEUIR
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Na ontvangst van de klacht wordt deze in behandeling genomen door de Medewerker Opleiding & Ontwikkeling van Dies Nox.
De klacht wordt vastgelegd op een klachtenregistratieformulier.

 

Behandeling

Binnen 2 weken na ontvangst van de klacht ontvangt de indiener schriftelijk een ontvangstbevestiging van de klacht. De behandelaar onderzoekt de klacht en stelt vast of deze gegrond is. Binnen vier weken na ontvangst dient de klacht door Dies Nox afgehandeld te zijn. Neemt de afhandeling door omstandigheden een langere periode in beslag dan wordt de indiener hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

 

Maatregelen

Indien de klacht ongegrond wordt bevonden, wordt de indiener hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht, met toelichting van de bevindingen.
Indien de klacht gegrond wordt bevonden wordt de indiener schriftelijk op de hoogte gebracht van de oplossing of te nemen maatregel. De oplossing of maatregel wordt uitgevoerd binnen vier weken na bekendmaking van de beslissing. Betrokkenen worden geïnformeerd door de behandelaar. Ter bevordering van de kwaliteit worden zo nodig maatregelen getroffen en procedures aangepast ter voorkoming van herhaling van de klacht.

 

Beroep of bezwaar

Indien de indiener van de klacht het niet eens is met de genomen beslissing, kan hij binnen vier weken schriftelijk beroep aantekenen bij de externe klachtenfunctionaris, mevrouw Jacqueline Markhorst. De klacht kan gestuurd worden aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

De externe, neutrale en onpartijdige klachtenfunctionaris beoordeelt de klacht en uitspraak opnieuw. Zij past waar nodig hoor en wederhoor bij alle partijen toe en beoordeelt of de klachtenprocedure en de inhoud van de klacht goed doorlopen en/of afgehandeld zijn. Zij beoordeelt tevens of de inhoud van de klacht op basis van feiten gegrond of ongegrond is. Binnen vier weken na ontvangst door de klachtenfunctionaris dient deze uitspraak te hebben gedaan. Het oordeel van de externe klachtenfunctionaris is bindend.


Afsluiten klacht

Na afhandeling van de klacht wordt het klachtenregistratieformulier afgewerkt en gearchiveerd bij Dies Nox. Het klachtenregistratieformulier en bijbehorende stukken worden voor een periode van vijf jaar bewaard.

Stichting Huisartsenposten West-Brabant © 2017

Disclaimer HPVC beheer

U vindt ons ook op: facebook